Welkom

Oefenen en kennisdelen rondom cybersecurity blijft van essentieel belang. Cybercriminelen grijpen de onrust rondom de coronacrisis aan om criminele activiteiten te ontplooien die een ontwrichtende werking kunnen hebben op onze samenleving. Er worden phishingmails verzonden uit naam van het RIVM, cybercriminelen proberen in te breken op thuiswerkomgevingen. En u herinnert zich ook vast nog wel de ransomware aanval op de Universiteit Maastricht en het lek in de beveiliging van Citrix.

Deze incidenten kunnen we helaas nog niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen is weerbaarder worden en weten wat we moeten doen wanneer een cyberincident onze organisaties treft. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in oktober tijdens Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity een reeks online webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’.  
 
Tijdens de online sessies delen bestuurders en professionals vanuit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Welke best practices hebben zij als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? De Cyberwebinars hebben een interactief karakter en dagen u uit om actief aan de slag te gaan in uw eigen organisatie. We sluiten de Overheidsbrede Cyberwebinars op 26 oktober af met een interactieve online cyberoefening.

Bent u benieuwd hoe het programma er in de maand oktober uit gaat zien? Houdt dan deze website in de gaten.

 

De Overheidsbrede Cyberwebinars worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Informatie Beveiligingsdienst (IBD), Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), CIO-Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), UWV en Logius. De organisatie van de Overheidsbrede Cyberwebinars wordt verzorgd door ICTU en VNG Connect Congressen.

De Overheidsbrede Cyberwebinars zijn enkel toegankelijk voor medewerkers binnen de overheid.

Aanmelden

U kunt zich via deze pagina vanaf volgende week aanmelden voor de Overheidsbrede Cyberwebinars. Deelname aan de webinars is gratis.

Wilt u zich nu alvast verder verdiepen in cybersecurity en wat u kunt doen als een cyberincident uw organisatie treft? In deze online toolkit nemen we u mee in de verschillende stappen die u kunt zetten wanneer een cyberincident zich voordoet.  
Wilt u weten hoe de Overheidsbrede Cyberoefening eruitzag in 2019? U vindt hier het online magazine dat werd gemaakt na afloop van de oefening. Met daarin een korte beschrijving van de deelsessies, reacties van deelnemers, tips & tricks van sprekers en een verslag van de plenaire Cyberoefening.

Ook de foto’s en de presentaties van de Overheidsbrede Cyberoefening 2019 staan nog steeds voor u online.

Een foto downloaden?
Bekijk de foto's en klik vervolgens op de foto en daarna op het pijltje rechts onder de foto.
U kunt dan aangeven in welke bestandsgrootte u de foto op wilt slaan. 

Overheidsbrede Cyberoefening

Voorlopig programma

Eind juni maken we het inhoudelijke programma bekend. U kunt zich dan ook registreren en een keuze maken uit de verschillende cyberwebinars.

Houd de website dus goed in de gaten!

Informatie

Datum
De Overheidsbrede Cyberwebinars vinden plaats in de maand oktober tegelijk met Alert Online en de Europese maand van de cybersercurity.

Doelgroep
De doelgroep van de Overheidsbrede cyberwebinars zijn professionals, managers en bestuurders van alle overheden. Dat zijn werknemers bij het Rijk, zelfstandige bestuursorganen, provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen.

Organisatie
De Overheidsbrede Cyberwebinars worden georganiseerd door ICTU en VNG Connect Congressen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Informatie
VNG Connect Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 – 373 84 58
e. vngconnectcongressen@vng.nl (voor vragen over uw inschrijving)

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl

Bekijk onze responsible disclosure verklaring

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring

Bekijk onze privacyverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

VNG Connect streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websitewww.weerbaredigitaleoverheid.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van VNG Connect is beschikbaar via de volgende link:

https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

VNG Connect verklaart dat de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

- Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van VNG Connect, Wendelien Tönjann-Levert (Directeur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-10-2019.

- Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via vngconnectcongressen@vng.nl

- Wat kunt u van ons verwachten?

- Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
- We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
- Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

- Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.weerbaredigitaleoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Congres- en Studiecentrum VNG B.V. dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

- Afwijkingen

 1. 4 (= SC uit We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is)
  • Bij de uitvraag voor het huidige registratiesysteem is geen rekening gehouden met toegankelijkheid.
  • oorzaak: Zie beschrijving
  • gevolg: De registratieformulieren die met het huidige systeem gecreëerd worden voldoen niet aan alle toegankelijkheidseisen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Aanschaf van een nieuw registratiesysteem.
  • planning: 30-06-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • De indicatie van een verplicht veld in het inschrijfformulier is niet zichtbaar in de HTML.
  • oorzaak: De indicatie van een verplicht veld in het inschrijfformulier staat in de CSS.
  • gevolg: Mensen die niet of slecht kunnen zien, hebben geen mogelijkheid de informatie tot zich te nemen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Aanschaf nieuw inschrijfsysteem, waarbij verplichte velden zijn opgenomen in de HTML ipv in de CSS.
  • planning: 30-06-2020
 3. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Bij het blokkenschema valt tekst buiten de blokken wanneer tekstspatiëring wordt toegepast.
  • oorzaak: Het blokje groeit niet mee met de inhoud
  • gevolg: Mensen die makkelijker lezen als er meer ruimte tussen de letters, woorden en regels staat kunnen informatie missen.
  • alternatief: De bezoeker kan de details openen en daar wel het volledige onderwerp lezen.
  • maatregel: Geen
  • planning: 31-10-2020
 4. 3.1.2 (= SC uit 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA])
  • Sommige (fout)meldingen in het inschrijfformulier zijn in het Engels.
  • oorzaak: Inrichting van de software
  • gevolg: Dit kan leiden tot verwarring bij gebruikers, omdat gebruikers hier geen Engels verwachten.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Aanschaf nieuw registratiesysteem.
  • planning: 30-06-2020
 5. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
  • Veel foutmeldingen geven geen informatie hoe de fout te verbeteren.
  • oorzaak: Zie beschrijving
  • gevolg: Het is voor de gebruiker niet altijd duidelijk wat er fout gaat en hoe hij dit kan oplossen.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Aanschaf van een nieuw registratiesysteem waarin we zelf de mogelijkheid krijgen om foutmeldingen te kunnen configureren.
  • planning: 30-06-2020

- Evaluatie- en onderzoekresultaten

Bekijk het onderzoeksrapport

  • onderzoeksdatum: 31-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.